Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”, działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

 

O g ł a s z a

 

konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw.

i zaprasza do składania ofert.

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1czerwca 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne udzielane przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw." należy składać w Sekretariacie Dyrektora WSPR w Poznaniu pok. 112 do 29 maja 2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia w dn. 30 maja 2019 roku.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/ Groborz Anna

Powrót do: Ogłoszenia