Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

DYREKTOR

 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

 

Ogłasza

        konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy systemu w  wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

 

 

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

 

Niniejszy konkurs ofert zostaje ogłoszony na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się przepisy wskazane w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

 I Informacje ogólne

 1. Umowa będzie zawarta na okres od 14 sierpnia 2023 roku do 30 września 2025 roku. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych –  od 14 sierpnia 2023 roku.
 2. Oferty w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w języku polskim wraz z obowiązującymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych  specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,,S” w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112. Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2023r. o godz. 12.00.
 3. Termin otwarcia ofert nastąpi 07.08.2023r. o godz. 13.00 w siedzibie udzielającego zamówienie w pokoju nr 125.
 4. Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać na email:

kadry@ratownictwo.med.pl

II Oferta

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym  formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia ratownictwo.med.pl oraz powinna zawierać w szczególności:
 2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 3. Oświadczenia- załącznik nr 2
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne dokumenty wskazane w SWKO
 5. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i będą zwracane na adres nadawcy bez otwierania. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu WSPR.
 6. Oferta powinna być podpisana, a kserokopie potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 08.08.2023r.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 9. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 10. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

Formularz ofertowy- załącznik nr 1

Oświadczenie-załącznik nr 2

Umowa na świadczenie usług-załacznik nr 3

Klauzula RODO- załącznik nr 5

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 

Powrót do: Ogłoszenia