Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Ratownika Medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego z dn. 09.11.2023r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie zamówienia na świadczenia usług zdrowotnych na stanowisku Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz na stanowisku Ratownika Medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648821            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług zdrowotnych na stanowisku Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego – zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną, statutową działalnością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:
  • pielęgniarka posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii, lub
  • pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii oraz
  • posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym,

lub

  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 09.11.2023r. do 23.11.2023r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ UL. RYCERSKA 10, 60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 124

Tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

Zalącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 Regulamin Konkursu Ofert

załącznik nr 4 SWKO

Załącznik nr 5 Klauzula RODO

Załącznik nr 6 Umowa

załącznik nr 7 Oświadczenie o niekaralności


                                                           

Powrót do: Ogłoszenia