Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.)

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 grudnia 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

LEKARZY SYSTEMU W WYJAZDOWYCH SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Komisja  Konkursowa wybrała ofertę złożoną przez:

 

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Karolina Wejnert, ul. Grunwaldzka 38a/38, Poznań

 

 

 

 

Z Oferentem wyłonionym w trybie konkursu zostanie zawarta umowa na świadczenia zdrowotne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zawarcia umowy z działem kadrowo-płacowym pok.124 ul. Rycerska 10 w Poznaniu- tel. (61) 864 88 13

 

 

Powrót do: Ogłoszenia