Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08.01.2024r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych Lekarza w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.)

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08 stycznia 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

LEKARZA W SPRAWIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZANIEM ZGONU I JEGO PRZYCZNY ORAZ WYSTAWIANIEM KART ZGONU
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Komisja  Konkursowa wybrała oferty złożone przez:

 

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Burchardt „ Dr Wrzodek” ul. Kłuszyńska 18, 60-136 Poznań
  2. Królimed Karolina Pawlak, ul. Romana Drewsa 12,61-606 Poznań

 

 

 

 

Z Oferentem wyłonionym w trybie konkursu zostanie zawarta umowa na świadczenia zdrowotne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zawarcia umowy z działem kadrowo-płacowym pok.124 ul. Rycerska 10 w Poznaniu- tel. (61) 864 88 13

Powrót do: Ogłoszenia