Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dn. 11.09.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza Systemu

  Poznań, dnia 12.09.2023r.

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ W POZNANIU

ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 11 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

LEKARZY SYSTEMU W WYJAZDOWYCH SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

  

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Komisja  Konkursowa wybrała ofertę złożoną przez:

 

  1. Bartosz Burchardt Indywidualna Praktyka Lekarska ,, Dr Wrzodek”

  

Z Oferentem wyłonionym w trybie konkursu zostanie zawarta umowa na świadczenia zdrowotne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zawarcia umowy z działem kadrowo-płacowym pok. 124 ul. Rycerska 10 w Poznaniu - tel. (61) 864 88 13.

 

/Dział Kadrowo-Placowy/

Powrót do: Ogłoszenia