Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 05/PN/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części zamiennych, do pojazdów samochodowych użytkowanych przez WSPR w Poznaniu.

Ogłoszenie nr 603932-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ: Sukcesywne dostawy części zamiennych, do pojazdów samochodowych użytkowanych przez WSPR w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI

Informacja z otwarcia ofert 24.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2019

 

/-/ Robert Judek

 

 

Powrót do: Zamówienia Publiczne