Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.7.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM (cz. 1 Dział Farmacji Szpitalnej)

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462550/01 z dnia 2023-10-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 838080

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/838080

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2023 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-10-26 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 
Powrót do: Zamówienia Publiczne