Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.3.2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Zakup sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do aparatury medycznej wykorzystywanej przez zespoły ratownictwa medycznego

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00303250/01 z dnia 2024-04-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID: 921170

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/921170

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2024 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2024 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 26.04.2024r Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne