Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.2.2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, dla dzieci pracowników oraz osób towarzyszących

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00301265/01 z dnia 2024-04-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID: 920481

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/920481

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2024 roku, godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2024 roku o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 25.04.2024r Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne