Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.1-P.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy oraz monitoringu wizyjnego

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00129192 z dnia 2023-03-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID: 738525

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/738525 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2023 roku, godz. 8:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2023 roku o godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 10.03.2023 Bartosz Pitak

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne