Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.007.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Kurs prawa jazdy kat. C dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00097517/01 z dnia 2021-06-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 476863

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/476863

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-06-29 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne