Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.006.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej.

Ogłoszenie 2021/BZP 00174390/01 z dnia 2021-09-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 505523

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/505523

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-09-16 Robert Judek

ostatnia aktualizacja: 2021-09-14 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne