Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.001.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017567/01 z dnia 2021-03-15

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 435157

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/435157

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2021 roku o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2021-03-25 godz. 09:02)

Informacja z otwarcia ofert (2021-03-25 godz. 12:53)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-03-26 godz. 14:25)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-15 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne