Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.004.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 2021/S 121-318315 z dnia 2021-06-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 475648

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/475648 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-06-25 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne