Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.003.2021-COVID19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: Zakup 10 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 2021/S 142-377160 z dnia 26.07.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 488149

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/488149

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-07-26 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne