Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.PN.2.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych pod nazwą: Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw Wykonawcy

Ogłoszenie 2023/S 053-156654 z dnia 15.03.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod ID nr 741006

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/741006

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2023 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 15.03.2023r Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne