Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-AS-TP.010.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00232316/01 z dnia 2021-10-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 521919

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/521919

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-14 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne