Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.AS.TP.003.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy części samochodowych

Ogłoszenie 2022/BZP 00098812/01 z dnia 2022-03-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 591679

Link do strony postępowania: 591679

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2022 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-25 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne