Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S" w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648821            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, leżących w kompetencjach i uprawnieniach lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S”, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta: a) posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub b) posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub c) ukończenie w ramach szkolenia specjalizacyjnego modułu podstawowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuacja lub zakończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskanie tytułu specjalisty.
  2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 28.11.2023r.do 01.12.2023r. do godz. 10:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ RYCERSKA 10,

60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 124

tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

NR 1. Formularz ofertowy

NR 2. Oświadczenia Oferenta

NR 3. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert wraz z załącznikami

NR 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

NR 5. Klauzula Informacyjna RODO dla firmy zewnętrznej biorącej udział w konkursie ofert

NR 6. Wzór umowy.                                                                   

Powrót do: Ogłoszenia