Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 

Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od  1 listopada 2021 roku do  31 października 2023 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 listopada 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do   27  października  2021 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi  27 października 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego  Zamówienia   28 października 2021 roku.

 

Umowa zostanie zawarta  od  01 listopada 2021 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 /dział kadrowo-płacowy/

Klauzula

Specyfikacja i oferta

Oświadczenie WZW

Powrót do: Ogłoszenia