Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

O g ł a s z a

 

konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od 01 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2021 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email:  konkursy@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 20 marca 2020 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 23 marca 2020 roku.

 

Umowa zostanie zawarta od 01 kwietnia 2020 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia