Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawn. do prow. poj. uprzywil.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJJONOWEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

i zaprasza do składania ofert

Umowa będzie zawarta na okres od  1 grudnia 2021 roku do 31 października 2023 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 grudzień 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl w terminie do 19 listopada  2021 roku

 

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu ” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do 19 listopada  2021 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi  19 listopada 2021 roku o godz.11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia  22 listopada 2021 roku

 

Umowa zostanie zawarta  od 01 grudzień 2021 roku w siedzibie udzielającego Zamówienia, pok. 125

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 /dział kadrowo-płacowy/

Klauzula

Specyfikacja i oferta

Oświadczenie WZW

Powrót do: Ogłoszenia