Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

 

DYREKTOR

 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity  Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

Ogłasza

        konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy systemu w  wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

 

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 listopad 2021 roku  31 październik 2023 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych –   od 01 listopada 2021 roku.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert  i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym  formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać na email:

kadry@ratownictwo.med.pl

 

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem „Świadczenia zdrowotne udzielane przez  lekarzy systemu w wyjazdowych  specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,,S” należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112 w terminie do   28  październik 2021 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2021 roku  o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 125.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 29  października 2021 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i  protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/dział kadrowo-płacowy/

Klauzula

Specyfikacja i Oferta

 

Powrót do: Ogłoszenia