Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

 

 

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190 z późn. zm.)

 

O g ł a s z a

 

konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowy będą zawierane na okres:

  1. od 01 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  2. od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  3. od 01 maja 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email:  konkursy@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 od 18 lutego 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi:

  1. 28 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.
  2. 09 i 23 marca 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.
  3. 06 i 27 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 28 lutego 2020 roku, 09 i 23 marca 2020 roku, 06 i 27 kwietnia 2020 roku.

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia