Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a

konkurs na udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 

Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od  01 grudnia 2021 roku do  31 grudnia 2022 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl ,

Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl,

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne udzielane przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do   23 listopada   2021 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi  23 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego  Zamówienia 24 listopada 2021 roku.

 

Umowa zostanie zawarta  od  01 grudnia 2021 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

Klauzula

 

Specyfikacja i Oferta

 

 /dział kadr/

Powrót do: Ogłoszenia