Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ZRM z dn. 18.09.2023r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIEM
DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowe WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648813           fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych, leżących w kompetencjach i uprawnieniach ratownika medycznego/ ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ZRM, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:

a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) dodatkowo - wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (szczegóły w SWKO).

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 18.09.2023r. do 02.10.2023r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ RYCERSKA 10, 60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 124

Tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie oferenta

Zał. nr 3 Regulamin konkursu ofert

Zał. nr 4 SWKO

Zał. nr 5 klauzula

zał. nr 6 wzór umowy

Zał. nr 7 oświadczenie o niekaralności


                                                             

Powrót do: Ogłoszenia