Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i/ lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia poj. uprzywilejowanych z dnia 25.03.2024r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I/LUB RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIEM
DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowe WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648821            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych, leżących w kompetencjach i uprawnieniach ratownika medycznego/ ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ZRM, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:
  2. a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  3. b) dodatkowo - wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (szczegóły w SWKO).
  4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 25.03.2024r. do 27.03.2024r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  1. RYCERSKA 10

60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 124

Tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

NR 1. Formularz ofertowy,

NR 2. Oświadczenia Oferenta,

NR 3. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert wraz z załącznikami,

NR 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO),

NR 5. Klauzula Informacyjna RODO dla firmy zewnętrznej biorącej udział w konkursie ofert,

NR 6. Wzór umowy.

 

Powrót do: Ogłoszenia