Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(pielęgniarzy) systemu/ pielęgniarki (pielęgniarzy) systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ZRM z dn. 18.09.2023r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI (PIELEGNIARZA) SYSTEMU/ PIELĘGNIARKI (PEILEGNIARZA) SYSTEMU
Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648813            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych leżących w kompetencjach
i uprawnieniach pielęgniarki (pielęgniarza) systemu/pielęgniarki (pielęgniarza) systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ZRM, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:

a) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz spełnianie wymogów dla pielęgniarki systemu określonych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z powyższym artykułem wymogi te spełnia:

a. pielęgniarka systemu posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii, lub

b. pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii oraz

c. pielęgniarka posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;

b) dodatkowo - wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (szczegóły w SWKO).

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 18.09.2023r. do 02.10.2023r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  1. RYCERSKA 10

60-346 POZNAŃ

5. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 125

Tel.: 61/8648896

daria.lehmann@wspr.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie oferenta

Zał. nr 3 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Zał. nr 4 SWKO

zał. nr 5 Klauzula

Zał. nr 6 Wzór umowy

zał. nr 7 oświadczenie o niekaralności
                                                          

Powrót do: Ogłoszenia