Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(pielęgniarzy) systemu/ pielęgniarki (pielęgniarzy) systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ZRM z dn. 10.07.2024r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI (PIELEGNIARZA) SYSTEMU I/LUB PIELĘGNIARKI (PIELĘGNIARZA) SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

 1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648812         fax: 61/8663735

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych leżących w kompetencjach
i uprawnieniach pielęgniarki (pielęgniarza) systemu i/lub pielęgniarki (pielęgniarza) systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ZRM, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:a) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz spełnianie wymogów dla pielęgniarki systemu określonych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z powyższym artykułem wymogi te spełnia:
  • pielęgniarka systemu posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii, lub
  • pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii oraz
  • pielęgniarka posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; b) dodatkowo - wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (szczegóły w SWKO).
  • 4.Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 11.07.2024r. do 22.07.2024r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

 1. RYCERSKA 10

60-346 POZNAŃ

 1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

 1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 124

Tel.: 61/8648896/8648813

daria.lehmann@wspr.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

NR 1. Formularz ofertowy

NR 2. Oświadczenia Oferenta

NR 3. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert wraz z załącznikami

NR 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

NR 5. Klauzula Informacyjna RODO dla firmy zewnętrznej biorącej udział w konkursie ofert

NR 6. Wzór umowy. 

Zał nr 4                                                                   

Powrót do: Ogłoszenia