Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S” z dn. 18.09.2023r.


                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W WYJAZDOWYCH SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S”
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

 

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648813            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, leżących w kompetencjach i uprawnieniach lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S”, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:

a) posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

b) posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub

c) ukończenie w ramach szkolenia specjalizacyjnego modułu podstawowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuacja lub zakończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskanie tytułu specjalisty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 18.09.2023r.do 02.10.2023r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ RYCERSKA 10, 60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 125

tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie Oferenta

Zał. nr 3 Regulamin konkursu ofert

Zał. nr 4 SWKO

zał. nr 5 Klauzula

Zał. nr 6 Wzór umowy

zał. nr 7 oświadczenie o niekaralności


                                          

Powrót do: Ogłoszenia