Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyżurnego Zespołów Wyjazdowych z dnia 10.06.2024r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie zamówienia na świadczenia usług zdrowotnych na stanowisku
Dyżurnego Zespołów w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

 1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648821            fax: 61/8663735

 1. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług zdrowotnych na stanowisku Dyżurnego Zespołów Wyjazdowych– zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną, statutową działalnością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:
  1. pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii, lub
  2. pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii pediatrii oraz
  3. posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym,

              lub

 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 2. dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 3. zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala z oddziałami anestezjologii i intensywnej terapii, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgii ogólnej oraz oddziale ortopedii lub ortopedii i traumatologii.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 10.06.2024r. do 17.06.2024r. do godz. 12:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

RYCERSKA 10, 60-346 POZNAŃ

 1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

 1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 125

Tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

NR 1. Formularz ofertowy

NR 2. Oświadczenia Oferenta,

NR 3. Regulamin konkursu

NR 4. SWKO

NR 5. Klauzula RODO

 

 

Powrót do: Ogłoszenia