Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie wykonywania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZANIEM ZGONU I JEGO PRZYCZNY ORAZ WYSTAWIANIEM KART ZGONU
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

 

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

www.ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

  1. Udzielający zamówienia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań

NIP: 779-20-09-143       Regon: 639686132

Tel.: 61/8648821            fax: 61/8663735

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, leżących w kompetencjach i uprawnieniach lekarza zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. Wymagane kwalifikacje zawodowe Oferenta:
  2. a) posiada specjalizację z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej albo
  3. b) jest w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny sądowej lub patomorfologii (po ukończeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji);
  4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie WSPR SP ZOZ  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie odpowiednio opisanej, w dniach od 03.01.2024r.do 05.01.2024r. do godz. 10:00 (wyłącznie w dni powszednie) lub nadać w formie przesyłki pocztowej na adres:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

ul. RYCERSKA 10,

60-346 POZNAŃ

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie WSPR SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl przez okres co najmniej 7 dni, począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSPR SP ZOZ w Poznaniu.

  1. Osoba do kontaktu:

Pani Daria Lehmann – Kierownik działu kadrowo-płacowego, pokój 125

tel.: 61/8648896

kadry@ratownictwo.med.pl

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświdczenie oferenta

zał. nr 3 Regulamin konkursu

zał. nr 4 Szczegółowe warunki konkursu ofert

zał. nr 5 Klauzula RODO

zał. nr 6 Wzór umowy

zał. nr 7 oświadczenie o niekaralności                                                               

Powrót do: Ogłoszenia