Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Klauzula informacyjna – centralny rejestrator rozmów telefonicznych

 

 

Klauzula informacyjna – centralny rejestrator  rozmów telefonicznych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"  właściciel centralnego rejestratora  rozmów telefonicznych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu z siedzibą w 60-346 Poznaniu, ul. Rycerska 10 reprezentowany przez Dyrektora.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu jest Pan M a r i u s z  K o ń c z a k  adres kontaktowy e-mail: iod(at)ratownictwo.med.pl

3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. Centralny telefoniczny rejestrator dźwięku, - przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, co oznacza, że na przetwarzanie Pana/Pani danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu lub wybraniu numeru wewnętrznego oznacza wyrażoną przez Pana/Panią „zgodę”.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zostaną trwale usunięte chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art.17 ust. 3 pkt. e) RODO tzn. osoba której dane dotyczą wystąpi o zabezpieczenie nagrania na okres do 3 miesięcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W terminach w/w o zabezpieczenie nagrania mogą również wystąpić organy ścigania w ramach prowadzonych postępowań karnych jeśli nagranie będzie stanowiło dowód w sprawie. Nagrania stanowiące dowód w sprawie przechowywany jest wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem  usunięcia o którym mowa w pkt. 6.  Prawo  sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych przysługuje przed terminem jego usunięcia o którym mowa w pkt. 6.

8)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych  jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

                                     Administrator Danych Osobowych