Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 01/PN/19

Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu 
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:
Polska-Poznań: Ropa naftowa i destylaty 2019/S 027-059492
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ: 
Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
KLUCZ PUBLICZNY
 
Załączniki do postępowania
 
Pytania i odpowiedzi
 
Informacja o zmianie treści SIWZ
 
Informacja o zmianie treści SIWZ
 
Pytania i odpowiedzi cz. 2
 
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
 
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
 
SIWZ Modyfikacja
 
Informacja z otwarcia ofert - 25.03.2019 r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /WSPRPoznan/wspr
 
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wersja formularza JEDZ, w tym instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych/Repozytorium Wiedzy/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Uwaga w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, Wykonawcy wypełniają tylko część α (: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

 

/-/Robert Judek

 
 
 
 
Powrót do: Ogłoszenia