Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarte na okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

w terminie do 21 marca 2019 roku.

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia