Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prow. poj. uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 

Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   28 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 roku o godz. 09.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   31 grudnia 2018 roku.

 

Umowa zostanie zawarta od 01 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

Specyfikacja

Klauzula

/-/Remlein Natalia

 

 

Powrót do: Ogłoszenia