Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku..

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1marca 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

„pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”

należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 25 lutego 2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 26 lutego 2019 roku.

Umowa zostanie zawarta od 1 marca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

/-/ Lehmann Daria

Specyfikacja

Klauzula

Powrót do: Ogłoszenia