Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawn. do prow. poj. uprzywil.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

 

O g ł a s z a

konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

„pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”

należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do  24 czerwca 2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 25 czerwca 2019 roku.

Umowa zostanie zawarta  od  1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia
Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego