Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

Ogłasza

       konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

 

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku 31 grudnia 2019 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – od 01 stycznia 2019 roku.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać na email:

daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

 

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,,S” należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112 w terminie do  28 grudnia 2018 roku do godziny 10,00.

Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 125.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

Specyfikacja

Klauzula

 /-/Remlein Natalia

 

 

Powrót do: Ogłoszenia