Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Dyspozytora Medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

Umowa będzie zawarte na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

w terminie do 21 marca 2019 roku.

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

/-/Lehmann Daria

 

 

 

Powrót do: Ogłoszenia