Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prow. poj. uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

   DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadzceń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. prowadz. poj. uprzywilejowanych

   DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  „pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”

  należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 05.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 5 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Złożono 8 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 5 grudnia 2018 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Wyniki konkursu rostrzygniętego w dniu 05.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 5 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Złożono 2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 5 grudnia 2018 roku

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 05.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 5 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  ratowników medycznych z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Złożono 7 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 5 grudnia 2018 roku

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 11/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy.

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy NT/Nr 09/PN/18

  Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach WSPR w Poznaniu, środków higienicznych

  Czytaj więcej
 • 04.12.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego, z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 14 grudnia 2018 roku do godz. 09.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 17 grudnia 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 03.12.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 12/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego wyszczególnionego w przedmiocie zamówienia:

  • Pakiet 1 – Respirator – 1 szt.,
  • Pakiet 2 – Respirator transportowy – 1 szt.,
  • Pakiet 3 – Pulsoksymetr – 33 szt.,
  • Pakiet 4 – Pompa strzykawkowa – 3 szt.
  • Pakiet 5 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
  Czytaj więcej
 • 29.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 11/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy

  Czytaj więcej
 • 28.11.2018

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 09/ZP/18

  na sukcesywne dostawy środków chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach WSPR w Poznaniu, środków higienicznych

  Czytaj więcej