Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 13.11.2018

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oferuje pracę dla Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

  Czytaj więcej
 • 09.11.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego, z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego, z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 15 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 16 listopada 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 09.11.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 15 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 16 listopada 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 09.11.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami prowadzenia pojazdów uprzywiejowanych

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  „pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 15 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 16 listopada 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 09.11.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 15 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 16 listopada 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 08.11.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy NT/Nr 09/ZP/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

  Czytaj więcej
 • 05.11.2018

  PZP/Nr 09/PN/18

  Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Czytaj więcej
 • 31.10.2018

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 10/ZP/18

  Na dostawę opon zimowych dla pojazdów samochodowych użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 31.10.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 10/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę ambulansu sanitarnego typu C wyprodukowanego w 2018 roku.

  Czytaj więcej
 • 31.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 09/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego.

  Czytaj więcej
 • 30.10.2018

  Wyniki konkursu rozsztrzygniętego w dniu 29.10.2018r. przez Dyspozytorów Medycznych, z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 29 października 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

     dyspozytora medycznego, zastępcę głównego dyspozytora medycznego.

   

   

   

  Na w/w konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

   

  Prace komisji zakończono dnia 29 października 2018 roku

   

   

   

  /-/ Daria Lehmann

   

   

  Czytaj więcej
 • 30.10.2018

  Wyniki konkursu rozsztrzygniętego w dniu 29.10.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

    

  OGŁASZA

   

  wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 29 października 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Lekarzy systemu w specjalistycznych wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

   

   

  Na w/w konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

   

  Prace komisji zakończono dnia 29 października 2018 roku

   

   

  /-/ Daria Lehmann

   

  Czytaj więcej