Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 18.07.2018

  Ogłoszenie wyników konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  Poznań 17.07.2018r.

   

   

  Ogłoszenie wyników konkursu

   

  Wyniki rozstrzygniętego konkursu w dniu 17.07.2018r., na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach Ratownictwa Medycznego.

   

  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  Zwanym dalej "Udzielającym Zamówienia" działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku

  (Dz.U.z 2015 roku, poz. 618)

   

  OGŁASZA

   

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17 lipca 2018r., na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  Złożono 2 oferty

  Wszystkie oferty zakwalifikowano do dalszego etapu 

   

  /M. Godziszewska/

   

  Czytaj więcej
 • 17.07.2018

  PZP/Nr05/PN/18

  Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Czytaj więcej
 • 16.07.2018

  Wyniki rozstrzygniętego konkursu w dniu 16.07.2018r., na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego Dyspozytora

  Czytaj więcej
 • 06.07.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 05/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

  w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Sukcesywne dostawy artykułów medycznych jedno i wielorazowego użytku.

  Czytaj więcej
 • 03.07.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach Ratownictwa Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach Ratownictwa Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od lipiec 2018 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: monika.godziszewska@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez Ratowników Medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 16 lipca 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   17 lipca   2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od lipca 2018 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  Specyfikacja

  Klauzula

   

  M. Godziszewska

   

  Czytaj więcej
 • 03.07.2018

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od lipca 2018 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www. ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: monika.godziszewska@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego, oraz zastępcę głównego dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   13.07.2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   16 lipca 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od lipca 2018 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

  Specyfikacja

  Klauzula

   

  M. Godziszewska

   

  Czytaj więcej
 • 26.06.2018

  Ogłoszenie o pracę

  Poznań 25.06.2018r

   

  Dział Spraw

  Pracowniczych

   

   

   

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Dyspozytora Medycznego / Zastępcę Głównego Dyspozytora

   

  Miejsce pracy: Poznań

   

  Oczekiwania od kandydatów:

  1. pełna zdolność do czynności prawnych;
  2. wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego; przez okres co najmniej 5 lat zatrudnienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  3. przez okres co najmniej jednego roku zatrudnienie - dla zastępcy głównego dyspozytora medycznego w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 2 w Poznaniu lub przez okres co najmniej 2 lat zatrudnienie głównego dyspozytora lub jego zastępcy w innych dyspozytorniach medycznych będących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego; wymagane jest udokumentowanie powyższego odpowiednim zaświadczeniem;
  4. wskazana znajomość języka obcego – angielskiego,niemieckiego lub rosyjskiego;
  5. wymagane jest odbycie obowiązkowego szkolenia adaptacyjnego w oparciu o które zostanie zawarta umowa;
  6. wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, z właściwego Sądu że na Pracowniku nie ciążą wyroki sądów powszechnych ani organów dyscyplinarnych samorządów zawodowych, które uniemożliwiałby mu/jej wykonywanie niniejszej umowy, a w chwili zawierania umowy nie jest mu wiadomym, aby toczyło się przeciwko niemu/jej jakiekolwiek postępowanie, którego wynik mógłby uniemożliwić mu/jej wykonywanie umowy – zgodnie z projektem - w przyszłości.

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :

  1. Przedmiotem umowy są świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego albo zastępcę głównego dyspozytora medycznego, osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegające na przyjmowaniu powiadomień o zdarzeniach, ustalaniu priorytetów i niezwłocznym dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy jest dyspozytornia medyczna, zlokalizowana w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 2, zlokalizowana w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13A.
  3. Świadczenia zdrowotne, będące przedmiotem niniejszego postępowania, będą udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, standardami medycznymi, dostępnymi metodami i środkami oraz z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta.

   

  Zatrudnionym oferujemy:

  1. pracę w zgranym zespole;
  2. stabilne warunki zatrudnienia

   

  CV wraz z niezbędnymi dokumentami prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na sekretariat@ratownictwo.med.pl.

  (Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

  Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział Kadr tel.0618648-813

  Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:


  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ (dalej: WSPR) z siedzibą w Poznaniu, kod 60-346, ul. Rycerska 10, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do WSPR. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w WSPR zawartą na stronie http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci. WSPR zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Nadesłanych ofert nie zwracamy.

   

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 26.06.2018

  Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach Ratownictwa Medycznego

  Poznań 26.06.2018

   

   

  Ogłoszenie wyników konkursu

   

  Wyniki rozstrzygniętego konkursu w dniu 26.06.2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach Ratownictwa Medycznego

   

  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  Zwanym dalej "Udzielającym Zamówienia" działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.z 2015 roku,poz,618).

   

  OGŁASZA

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 czerwca 2018r., na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach Ratownictwa Medycznego.

  Złożono 1 ofertę

  - ofertę zakwalifikowano do dalszego etapu

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 26.06.2018

  Ogłoszenie wyników konkursu na Głównego Dyspozytora

   

   

  Poznań 26.06.2018

   

  Ogłoszenie wyników konkursu

  Wyniki rozstrzygniętego konkursu w dniu 26.06.2018; na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez : Głównego Dyspozytora

   

  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  Zwanym dalej "Udzielającym Zamówienia" działając na podstawie art. 26 i27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( DZ.U.z 2015 roku, poz. 618)

   

  OGŁASZA

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 czerwca 2018 roku;, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Glównego Dyspozytora

   

  Złożono 1 ofertę

  - ofertę zakwalifikowano do dalszego etapu

   

  Czytaj więcej
 • 22.06.2018

  Informacja dotycząca konkursu na Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Dyrektor

  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu

  ul. Rycerska 10,60-345 Poznań

   

  zwanym dalej "Udzielającym zamówienia" działając na podstawie art.26 i27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 215 roku, poz.618)

   

  Informuje iż z dniem 22.06.2018r  po otwarciu ofert postanawia unieważnić konkurs na

   

  Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego Dyspozytora
  Medycznego

  Czytaj więcej
 • 21.06.2018

  Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert w konkursie na Dyspozytora Medycznego, Zastępcę Głównego dyspozytora medycznego

   

   

   

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10

  60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej "Udzielającym Zamówienia" działając na podstawie art.26 i27 ustawy o działalności leczniczej z adnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2015 roku, poz.618)

   

  informuje o zmianie terminu otwarcia ofert w konkursie dyspozytora medycznego, zastępce głównego dyspozytora medycznego

   

   

  Otwarcie ofert w Konkursie na dyspozytora medycznego oraz zastępcę głównego dyspozytora odbędzie się 22.06.2018r., o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego pok.124 

  Czytaj więcej
 • 21.06.2018

  PZP/Nr 04/PN/18

  INFORMACJA  O   WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  Czytaj więcej